سیستم کیفیت

سیستم کیفیت 1

Quality-System10

Quality-System2

Quality-System3

اهداف کیفیت: ما به مقدس اعتقاد داریم

  • دستیابی به کیفیت محصول استثنایی.
  • توسعه و بهبود مستمر عملکرد عملکردهای مختلف مربوط به کنترل زباله و صرفه جویی در هزینه.
  • جاه طلبی ساختن محصولات ما در سطح جهانی.

نمودار جریان تولید سوپر خازن یا EDLC

Quality-System4

داده های آزمایشی جزئی:
داده های تست قابلیت اطمینان برای SCCS20B505SRB
شرایط آزمون:
اعمال ولتاژ نامی (Vr) و 20% Vr
تا 85 درجه سانتیگراد و 70 درجه سانتیگراد گرم کنید
تست به مدت 1000 ساعت
ولتاژهای CAP جداگانه ماژول 2 سلولی را اندازه گیری کنید

خواص الکتریکی در مقابل زمان و دما

Quality-System5
Quality-System6

خواص الکتریکی در مقابل زمان و دما

Quality-System7
Quality-System8

ولتاژ اندازه گیری شده در هر خازن یک ماژول 2 سلولی، اندازه گیری شده در 85 درجه سانتی گراد

Quality-System9